'Barka'- forum o tematyce powołaniowej

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

UWAGA! BARKA jest to forum o tematyce powołaniowej. Moderacja nie bierze odpowiedzialności za opinie użytkowników oraz nie weryfikuje osób podających się za osoby duchowne lub konsekrowane.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA NASZYM FORUM OBOWIĄZUJE REGULAMIN!
Znaleźć go możesz w ZASADY

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO TWORZENIA INTERNETOWEJ RÓŻY BARKI !!! Chętnych prosimy o zapisy :)

Barka na Facebooku

#1 2007-03-04 11:50:40

bepik1
Użytkownik
Imieniny: 6.09
Urodziny: 12.04
Skąd: ''I przyciągnąwszy ŁÓDŹ(my town) do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim''

Zgromadzenie sióstr felicjanek

''Siostry Felicjanki tez są super?
Poprostu Siostra Szczęścia od św.Feliksa
Feliks znaczy Szczęśliwy Felicjanka to Siostra Szczęścia.


Napisała ANNA img/smilies/smile


'' Ucz mnie, Panie, wypełniać Twoją świętą wolę, znaleźć i ustalić miejsce, gdzie mogę Tobie najlepiej służyć''.
św. Karol Boromeusz.
''Nie bój się, nie lękaj się,Bóg sam wystarczy... ''Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! ''

Offline

 

#2 2007-03-24 23:11:51

Karola
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Hmmm ja mam prosbe, niech ktoś napisze jakieś refleksje o siostrach felicjankach?? jakie wrażenia po spotkaniu i wogóle. Byloby super:) Bo bardzo mnie to interesuje, ale niestety nie mam z nimi kontaktu. Pozdrawiam!

 

#3 2007-03-25 13:44:21

Anna
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Siostry Felicjanki są bardzo życzliwe w kazdej potrzebie. A przedewszystkim bardzo uśmiechnięte, radosne każdego dnia. Mozna z nimi pożartować.
Jesli bys chciała Karola to mogłabys się spotkać z Siostrą promatorką porozmawiałabyś bo z nimi można na każdy temat porozmawiać bez obaw.
Podam stronke tam jest o nich wszystko czym sie zajmuja na codzien gdzie i w jakich domach pracuja a maja ich wiele. Oto stronka do Przemysla http://www.felicjanki.przemysl.pl/
Sa też w Krakowie i Warszawie a domy maja w całej Polsce a takze za granicą.
Jeśli chcesz wiedzieć cos wiecej to pytaj smiało odpowiem na każde Twoje pytanie

Żyją Chryzmatem swojej Matki Angeli Truszkowskiej

                Pozdrawiam Anna:)

 

#4 2007-03-30 22:46:31

Karola
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Dziekuje:) Ostatnio często zaglądam na tą stronkę:) Kto wie, jak Bóg poprowadzi... Ale narazie interesuję sie tylko czysto teoretycznie;)

 

#5 2007-05-04 16:48:25

Anna
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego świętego Franciszka (Siostry Felicjanki) powstało w Warszawie w 1855 roku, w okresie rosnącego ucisku narodowego, dając odpowiedź na zapotrzebowanie ówczesnego społeczeństwa. Zostało założone przez bł. Marię Angelę – Zofię Truszkowską przy współpracy i kierownictwie duchowym bł. O. Honorata Koź­mińskiego, kapucyna.


Założycielka
Bł. Maria Angela (Zofia Truszkowska) urodziła się 16 maja 1825 roku w Ka­liszu. W dzieciństwie i młodości pociągała ją modlitwa i troska o innych. Od najmłodszych lat pragnęła nieść pomoc ubogim. Służyła im najpierw w Towarzystwie św. Wincentego á Paulo, do którego wstąpiła w 1854 roku. Niebawem jednak zaczęła sama organizować opiekę nad sierotami i staruszkami Warszawy. W ten sposób powstał Instytut Panny Truszkowskiej, zwany Przytułkiem św. Feliksa. W maju 1855 roku Zofia wstąpiła do Trzeciego Zakonu św. Franciszka, przyjmując imię Angela, które będzie odtąd jej zakonnym imieniem.

Z Zofią współpracowała jej kuzynka Klotylda Ciechanowska. Obie w dniu 21 listopada 1855 roku ofiarowały się na służbę Panu Bogu przed Obra­zem Matki Bożej Częstochowskiej. Ten dzień jest uznawany w historii na­szego Zgromadzenia za dzień jego powstania. Opiekę duchową nad rozwi­jającym się Zgromadzeniem objęli Ojcowie Kapucyni.

Całe życie bł. Marii Angeli było przeniknięte duchem służby najbardziej potrzebującym i troską o zbawienie wszystkich ludzi. Postawa ta wypły­wała z jej bezgranicznej miłości Boga i pragnienia pełnienia Jego woli.

Założycielka zmarła w opinii świętości 10 października 1899 r. w Kra­kowie. Została beatyfikowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1993 r. w Rzy­mie. Liturgiczne święto bł. Marii Angeli Truszkowskiej obchodzimy 10 października.

Błogosławiony Honorat Koźmiński
Bł. Wacław Koźmiński (bł. Honorat) urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej. Był synem Ste­fana Koź­mińskiego, budowniczego powiatowego i Aleksandry z Kahlów. Miał czworo rodzeństwa. Szkołę elementarną i powiatową ukończył w rodzinnym mieście w Białej Podlaskiej. W maju 1840 roku rodzina Koźmińskich przeniosła się do Włocławka, gdzie Stefan Koźmiński objął stanowisko budowniczego ob­wodu kujawskiego. Jedenastoletni Wacław zaczął uczyć się w gim­nazjum w Płocku. Pod­czas pobytu w tej szkole, mimo głębokiej po­boż­ności wynie­sionej z domu, stracił wiarę i zaparł się Boga. Po ukoń­czeniu gim­naz­jum roz­począł studia w Szkole Sztuk Pięknych na Wydziale Budowniczym w Warszawie.

Dnia 23 kwietnia 1846 r. Wacław Koźmiński został oskarżony o udział w spisku prze­ciwko carowi i osa­dzono go w Cyta­deli War­szaw­skiej. Wa­runki były tam bar­dzo trudne. Za­cho­rował na tyfus i był blisko śmierci. Matka, gdy się do­wiedziała o aresz­towaniu i chorobie swego syna, za­nosiła gorące modlitwy do Matki Naj­świętszej. W święto Wnie­bow­zięcia Naj­świętszej Maryi Panny, przeżył nawrócenie i zaczął wracać do zdrowia.

Jako dwu­dzie­stoletni młodzieniec, przerywając w połowie ostatni rok studiów 8 grudnia 1848 roku wstąpił do Zakonu Kapucynów w Warszawie. Przy obłóczynach otrzymał imię zakonne Honorat. Po złożeniu pierwszych ślubów 21 grudnia nas­tęp­nego roku, został wysłany na studia filozoficzno-teologiczne do Lublina.

Świę­cenia kapła­ńskie przyjął w Koś­ciele św. Krzyża w War­szawie dnia 27 grudnia 1852 r. Poświęcił się pracy duszpasterskiej, w której istotne miej­sce zajmowała posługa w konfe­sjonale. Przy­cho­dzili do Niego różni ludzie, którzy prag­nęli po­głębić swoje życie reli­gijne i duchowe.

Błogosławiony Honorat, reprezentujący duchowość fran­cisz­kańską, kie­ro­wał Zgro­ma­dzeniem Sióstr Felicja­nek, które sta­nowiło odpo­wiedź na zapo­trze­bowanie ówczesnego społeczeństwa. Rozwijały one bowiem działalność wychowawczą, katechetyczną, niosły pomoc ambulatoryjną w prowa­dzo­nych ochronkach, podej­mowały dzieła miło­sier­dzia, dlatego pisał: "Dopiero, gdy Pan Bóg wasze ubogie Zgroma­dzenie zawiązał, a mnie do posługi waszej przez­naczył, gdym ujrzał tyle dusz zbiegających się zewsząd, które zachęcone waszym przy­kładem pragnęły całym sercem poświęcać się Bogu i naśladować waszego ubogiego, ostrego i wzgar­dzo­nego żywota, które spragnione boskiej miłości pragnęły roz­grzać swoje serca przy tym ognisku, jakie Pan Bóg w waszym domu zapalił".

Ojciec Honorat Koźmiński zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 r. w No­wym Mieście n. Pilicą. Beatyfi­kowany został przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie 16 paź­dziernika 1988 roku. Liturgiczne wspomnienie bł. Honorata, kapłana obchodzi się 13 października.

Duchowość
Życie duchowe felicjanek opiera się na charyzmacie założycielki bł. Marii Angeli Truszkowskiej. Jej bez­graniczna miłość Boga objawiała się w całkowitym poddaniu się Jego woli, czego wyrazem była współ­czująca miłość i miłosierdzie, ofiarna służba potrzebującym i troska o zbawienie wszystkich ludzi. Od początku istnienia Zgromadzenia przyświecały jej ideały św. Franciszka.

Żyjemy we wspólnocie ewangelicznym, eklezjalnym, eu­charys­tycznym i ma­ryjnym wymiarem franciszkańskiej duchowości Zało­życielki. Jako Zgromadzenie z natury apostolskie wypełniamy swoją misję w Koś­ciele przez kontemplację i działalność. Eucharystia stanowi cen­trum felicjańskiej duchowości. Ewangeliczny wymiar duchowości felic­janek łączy się ściśle z jej eucharystycznym aspektem i jest mocno zakorzeniony w duchowości franciszkańskiej. Życie sióstr przeniknięte jest kultem maryjnym prowadzącym do naśladowania Maryi. Czcimy Błogosławioną Dziewicę w tajemnicy Jej Niepokalanego Serca, któremu nasza Założycielka poświęciła i powierzyła całe Zgromadzenie. Św. Feliks z Kan­talicjo jest patronem Zgromadzenia. Czcimy św. Józefa jako opiekuna Zgromadzenia i św. Franciszka z Asyżu, jako naszego Sera­fickiego Ojca.

Z historii Zgromadzenia
Nazwę „felicjanki” nadali siostrom mieszkańcy Warszawy, ponieważ często widzieli je modlące się z dzieć­mi przy ołtarzu św. Feliksa z Kantalicjo.

Młode Zgromadzenie szybko się rozwijało. Założycielka otwarta na potrzeby czasu i Kościoła umiała dostrzec najbardziej pilne sprawy Królestwa Polskiego. Ona była sercem różnorodnej działalności, którą felicjanki podejmowały w Warszawie i okolicach. Już w 1859 r. powstały pierwsze placówki poza War­szawą – na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Poszły tam Felicjanki na zaproszenie Towarzystwa Rol­niczego.

Znaczący dla felicjanek, jak i dla narodu polskiego jest rok 1863 – wybuch powstania styczniowego. Siostry podejmując wezwanie Matki Angeli: „Wszystkim bez wyjątku nieście pomoc, do tego Was powołanie obo­wiązuje, aby nikogo nie wyłączać, bo każdy jest bliźnim naszym”, słu­żyły powstańcom na miarę swoich możliwości.

Po upadku powstania rząd rosyjski ogłosił kasatę Zgromadzenia. Dekret carski nakazywał rozejście się sióstr. Jedynie siostry klauzurowe mogły kontynuować życie modlitwy u Sióstr Bernardynek w Łowiczu. Okrutny cios, wymierzony przez cara, nie załamał rozwijającego się Zgromadzenia. Kilka sióstr z Warszawy wyjechało do Krakowa, gdzie była ochronka prowadzona przez felicjanki. Tutaj Zgromadzenie zostało za­twier­dzone przez rząd austriacki i zaczęło na nowo organizować dzia­łalność.

W 1874 roku pięć felicjanek na zaproszenie księdza Józefa Dąbrowskiego wyjechało do Stanów Zjed­no­czonych, by podjąć pracę wśród emigrantów polskich.

W roku 1899 – przed śmiercią Założycielki – Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Stolicę Świętą.

Obecnie Zgromadzenie liczy dwanaście prowincji. W Polsce istnieją trzy prowincje (Kraków, Przemyśl, Warszawa), siedem prowincji w Stanach Zjednoczonych, jedna prowincja w  Kanadzie i jedna w Brazylii. Siostry pracują także we Włoszech (Rzym), Francji, Anglii, Meksyku, Estonii, Kenii i na Ukrainie. W naszych apostolatach służymy ludowi Bożemu, szczególnie ubogim i opuszczonym. Oddajemy się służbie ewangelizacji, poświęcamy się katolickiemu wychowaniu i nauczaniu w różnych formach, kontynuujemy uzdrawiającą misję Chrystusa służąc chorym.

Warto poczytać i się zastanowić img/smilies/wink


--------------------------------------------------------------------------------

© 2003-2007 Siostry Felicjanki Prowincji Przemyskiej

 

#6 2007-05-25 09:59:07

tereska
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Zauważyłam, że na tym forum niewiele osób mówi coś o felicjankach... Piękny zakon, właśnie się nad nim tylko zastanawiam (ale mam duuużo czasu, więc wszystko się może zmienic).

 

#7 2007-05-25 10:23:12

omyk
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

wiesz ja mam bezpośredni kontakt z felicjankami img/smilies/smile są fajne tylko ja nie wiem czy bym miała na tyle siły żeby opiekować się starszymi ludźmi ( u mnie prowadzą dom pomocy ) a później patrzeć na ich śmierć chyba jestem za wrażliwa img/smilies/teu45 ale nie odradzam... tylko ja się tam nie nadaje

Ostatnio edytowany przez omyk (2007-05-25 10:30:18)

 

#8 2007-05-25 10:34:18

tereska
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

omyk napisał(a):

...są fajne tylko ja nie wiem czy bym miała na tyle siły żeby opiekować się starszymi ludźmi ( u mnie prowadzą dom pomocy )

Ale przecież nie tylko opiekują się starszymi ludźmi. One robią wszystko. Tylko że, niestety, sama nie możesz wybrac co chcesz robic img/smilies/sad

 

#9 2007-05-25 10:42:49

omyk
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

właśnie wiem ale moje Jadwiżanki Wawelski eh...  są tak piękne ...ten charyzmat... po prostu ja planuje iść do zgromadzenia które mnie zauroczyło czyli Jadwiżanki albo Kapucynki jeszcze nie wiem tak do końca ale jeśli Felicjanki przemówiły do ciebie to napewno bardzo chętnie Cię przyjmą i na twoim miejscu bym się nie martwiła przecież w Nim możesz wszystko

 

#10 2007-05-27 10:59:33

samuela
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Na pielgrzymce zetknęłam się z felicjankami. Są urocze: tyle w nich radości (felix:-) ) i pokoju. Są bardzo delikatne i zawsze uśmiechnięte. To taka osobista refleksja. Hmm, no i bardzo dzielne! Iść w tych habitach kilkaset kilometrów. I to było takie piękne: szły razem, jak siostry... Pozdrawiam, Teresko! Omyczku, Ciebie też:-)
    Czasem Pan lubi nas zaskakiwać. I kiedy krzyczymy: "nie tam!", to On nas Tam posyła. Ma poczucie humoru, oj ma...

 

#11 2007-05-27 12:16:46

mendi
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Ja też znam Siostry Felicjanki, pracują u mnie w parafii. Miłe i sympatyczne Siostry.
Gdy wstąpiłam do Zgromadzenia wszyscy mysleli, ze to wlasnie Siostrz Felicjanki wybralam, bo przeciez znam je od dziecka, ale moje serce zamieszkalo zupelnie gdzie indziej.
Nawet bedac w Nowicjacie poznalam Siostry Nowicjuszki- spodobało im sie moje imie Felicja  img/smilies/teu45
Powolanie, nawet to do konkretnego Zgromadzenia jest wielka tajemnica Boga img/smilies/cool img/smilies/smile

Ostatnio edytowany przez mendi (2007-05-31 14:19:26)

 

#12 2007-05-27 15:18:46

Oleńka
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

omyk napisał(a):

... po prostu ja planuje iść do zgromadzenia które mnie zauroczyło czyli Jadwiżanki albo Kapucynki jeszcze nie wiem tak do końca

Omyczku, wiesz, jak rozśmieszyć Pana Boga ? Wystarczy Mu powiedzieć, co zaplanowałaś img/smilies/big_smile On robi nam niepodziewane niespodzianki więc uważaj img/smilies/wink i czuwaj!

 

#13 2007-05-30 18:45:03

Asiańka:)
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Ja tez znam Felicjanki... kiedyś chciałam zostac jedna z nich ale mi sie odwidziało... i nawet dobrze img/smilies/big_smile lubie je i mam z nimi dobry kontakt... sa u mnie w mieście... a co do tego ich uśmiechu to nie wszystkie okazują go...

 

#14 2007-05-30 18:47:14

Karola
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

To chyba jak zawsze i wszędzie img/smilies/wink i w zakonie, i poza nim znajdzie sie ludzi, ktrzy uśmiechają sie ciągle i tych, którzy robia to troche rzadziej img/smilies/wink

 

#15 2007-05-31 14:24:55

mendi
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Oleńka napisał(a):

omyk napisał(a):

... po prostu ja planuje iść do zgromadzenia które mnie zauroczyło czyli Jadwiżanki albo Kapucynki jeszcze nie wiem tak do końca

Omyczku, wiesz, jak rozśmieszyć Pana Boga ? Wystarczy Mu powiedzieć, co zaplanowałaś img/smilies/big_smile On robi nam niepodziewane niespodzianki więc uważaj img/smilies/wink i czuwaj!

Moge troszke zaprotestowac img/smilies/smile  img/smilies/teu45
ja osobiscie uważam, że Pan mówi do nas przez nasze konkretne pragnienia np. dotyczace danego Zgromadzenia.
To nie jest tak, że ja np. dobrze sie czuje u Kapucynek, a On posyła mnie do innego Zgromadzenia, gdzie ja sie nie odnajduje. To byłoby z Jego strony okrutne.
Takie jest moje zdanie na ten temat img/smilies/smile

 

#16 2007-05-31 14:37:36

Magda19
Moderator
Imieniny:
Urodziny:
Skąd:

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

jeżeli sie nie myle to siostry Felicjanki prowadzą szkołę podstawową i gimnazjum w Warszawie img/smilies/smile


"Pan - Mistrz Miłości - jest zazdrosnym kochankiem, który żąda od nas wszystkiego co posiadamy, całej naszej miłości. Czeka byśmy Mu ofiarowali to co mamy i poszli drogą, którą dla każdego z nas wyznaczył" (św Josemaria Escriva)

"Pamiętaj o tym dobrze i zawsze: choć czasami może ci się wydawać, że wszystko się wali - nic się nie wali, bo Bóg nie przegrywa bitew."  Św. Josemaría Escrivá

Offline

 

#17 2007-05-31 18:35:30

Oleńka
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Mendi, ale ja to mówie z własnego doswiadczenia img/smilies/smile. Jeżeli ktoś nie jestem pewny co do swojego przyszłego zgromadzenia, to jezeli Pan daje nam znaki o jakimś innym zgromadzeniu, to warto się zastanowic. Tak było w moim przypadku. Nic nie jest przypadkiem. Przecież jeżeli lubię siostry NN bo coś tam, a coś mi mówi, że mam wstąpić do zakonu konteplacyjnego i ta mysl ciągle za mną chodzi, warto to przemysleć i przemodlić. Tak jak Pan powiedział: "Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie..." Ale oczywiście, nie mówię, że tak jest zawsze i należy zacząć się bać, że mam myśli o klauzurze więc musze tam iść. Poprostu znam wiele osób, które myślały o jednym zgromadzeniu a poszły do innego... Najważniejsze to iść za Panem, gdziekolwiek nas posle img/smilies/smile

 

#18 2007-06-01 13:08:13

mendi
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

img/smilies/smile Teraz to się zgodze. Może porostu źle Cię zrozumiałam, ale po przeczytaniu Twojej wypowiedzi przed oczami pokazał mi się Złoścliwy Staruszek, który za wszelka cene chce zrobic nam na złość.
Ja na szczescie mam tą pewnośc co do Zgromadzenia, choć przyznam, że był moment wachania. Cały czas uważam, że Pan posyła nas tam gdzie nasze serce- do domu i nie robi nic wbrew nas

 

#19 2007-06-10 17:12:13

przydzi
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Witajcie nie było mnie jeszcze na tym forum ale mam powód aby tutaj zajrzeć ponieważ jutro jadę właśnie do Sióstr Felicjanek do Przemyśla (ponieważ uparł się mój ks.Wikary żebym pojechała) ale jadę z wielką przyjemnością ponieważ chce poznać to zgromadzenie img/smilies/smile proszę o modlitwę za nas o szczęśliwą podróż papa jak wrócę napiszę jak  było img/smilies/smile

 

#20 2007-06-10 19:09:30

Karola
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

ooo to czekamy na relacje img/smilies/big_smileimg/smilies/big_smileimg/smilies/big_smile Wróc szczęsliwa img/smilies/big_smileimg/smilies/big_smileimg/smilies/big_smile

 

#21 2007-06-11 20:44:47

przydzi
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Witajcie dziękuje za wsparcie:)
Już pisze jak było img/smilies/smilea więc poznała kilka siostrzyczek i popatrzyłam jak pracują z dziećmi, pobyłam sobie z Panem w Kaplicy, i oczywiście zrobiłam spytki co i jak wygląda w zgromadzeniu bo to jest normalne że są pewne różnice między zgromadzeniami... bardzo sie ciesze że było mi dane Je poznać ale powiem wam szczerze, że to spotkanie twierdziło mnie w wyborze ewentualnego zgromadzenia img/smilies/smile ss Felicjanki są naprawdę cudowne ale... hm mnie chyba Pan gdzie indziej woła ..

 

#22 2008-01-19 23:34:49

Dobraduszka
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Są cudowne img/smilies/smile
Mogę to potwierdzić , bo w sumie jestem świeżo po rekolekcjach. Pojechałam pierwszy raz na tego typu rekolekcje i bardzo mi się tam podobało. Olbrzymi klasztor i ogród, latem na pewno jest cudowny. Siostry wesołe zwłaszcza taka s. Helenka która opowiadała śmieszne historie z życia postulatu, i kawały img/smilies/big_smile oraz SM Julitta bardzo sympatyczna siostrzyczka. Duże wrażenie na mnie zrobiły postulantki, z których promieniowała radość boża.... img/smilies/smile I gdy tak na nie patrzyłam to nie mogłam uwierzyć że są takie szczęśliwe, nawet przy wypełnianiu swoich obowiązków. Przygotowały dla nas piękne jasełka, bo to był czas po świętach img/smilies/wink przedstawienie mi się bardzo podobało. No i oczywiście ta cisza, chwile z Panem w kaplicy i jakiś taki dziwny pokój w serduchu. A także wiele przemyśleń - rekolekcje zaliczam do udanych img/smilies/wink

 

#23 2008-01-19 23:58:14

szkotuś
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Magda19 napisał(a):

jeżeli sie nie myle to siostry Felicjanki prowadzą szkołę podstawową i gimnazjum w Warszawie img/smilies/smile

a w Zakopanym napewno prowadza przedszkole dla dzieciaczków, jak byłam w tym roku to widziałam:) i zdaje się ze opiekują sie też takim pieknym małym kosciółkiem , który stoi tuz obok...img/smilies/smile

 

#24 2009-03-05 14:20:13

fcb <><
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

tereska napisał(a):

omyk napisał(a):

...są fajne tylko ja nie wiem czy bym miała na tyle siły żeby opiekować się starszymi ludźmi ( u mnie prowadzą dom pomocy )

Ale przecież nie tylko opiekują się starszymi ludźmi. One robią wszystko. Tylko że, niestety, sama nie możesz wybrac co chcesz robic img/smilies/sad

A jest jakiś zakon w którym można wybrać co się robi? A jeśli nie to co można robić? Pracować w szkole, prowadzić dom dziecka, dom pomocy seniorom i coś jeszcze???

 

#25 2009-03-05 15:07:11

amnieszk1910
Gość

Re: Zgromadzenie sióstr felicjanek

Siostry pracują jako:
• katechetki, nauczycielki, wychowawczynie dzieci i młodzieży,
• pielęgniarki, terapeutki i opiekunki osób starszych,
• zakrystianki, organistki, kancelistki, referentki katechetyczne i zakonne w diecezjach,
• furtianki, kulinarie, krawcowe, ogrodniczki, kierowcy, księgowe, itp.
• ponadto Siostry w Kenii zajmują się pracą w aptece szpitalnej, w Hospicjum, w Chrześcijańskiej Fundacji na rzecz dzieci, działalnością pastoralną, pracą w kurii biskupiej i w nuncjaturze apostolskiej.

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo