'Barka'- forum o tematyce powołaniowej

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

UWAGA! BARKA jest to forum o tematyce powołaniowej. Moderacja nie bierze odpowiedzialności za opinie użytkowników oraz nie weryfikuje osób podających się za osoby duchowne lub konsekrowane.
PRZYPOMINAMY, ŻE NA NASZYM FORUM OBOWIĄZUJE REGULAMIN!
Znaleźć go możesz w ZASADY

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO TWORZENIA INTERNETOWEJ RÓŻY BARKI !!! Chętnych prosimy o zapisy :)

Barka na Facebooku
  • Index
  •  » Modlitwa
  •  » Myśli Jana Pawła II na każdy dzień roku

#1 2008-01-08 18:12:17

natalina
Gość

Myśli Jana Pawła II na każdy dzień roku

Pomyślałam by tu umieszczać myśli Jana Pawła II.

Myśl na dziś:
"Jeżeli działalność charytatywna chrześcijania idzie wiernie za przykazaniem i przykładm Jezusa, staje się także śewiadectwem o Chrystusie, który oddaje własne życie, uzdrawia serce człowieka, leczy rany zdane mu przez nienawiść i grzech, przynosi wsystkim radość i pokój".

~~09 styczeń~~
"Spokój wewnęczny, moc ducha i pokój są darem , ktory otrzymujemy, gdy chronimy się w świątyni, czyli oddajemy się modlitwie osobistej i wspólnotowej"

~~10 styczeń~~
"Komorka rodzinna powinna być pierwszym środowiskiem, w którym przyjmuje się, pielęnuje  i chroni pokój Chrystusa. Jednak w naszych czasach bez modlitwy coraz trudniej jest rodzinom realizować to powołanie. Dlatego właśnie byłoby dobrze powrócić do pięknego zwyczaju odmawiania Różańca w domu, jaki panował jeszcze  w poprzednich pokoleniach. "Rodzina, która modli się zjednoczona pozostae"(Rosarium Virginis Mariae)."

~~11 styczeń~~
"Zarówno pokój, jak i przemoc rodzą się w sercu czlowieka, nad ktorym wadzę ma jedynie Bog. Świadomi tego, ludzie wierzący od zawsze stosują przeciwko poważnym zagrożeniom broń postu i modlitwy, ktorym towarzyszą konkretne uczynki miłosierdzia. Post jest wyrazem cierpienia z powodu wielkiego nieszczęścia, lecz także woli przyjęcia za nie w mierze odpowiedzialności, poprzez wyznanie własnych grzechów i postanowienie, by nawrócić serce oraz podjąć działania zapewniające większą sprawiedliwość względem Boga i względem bliźniego. Poszcząc, uznajemy, z pełnią ufności pokorą, że prawdziwa odnowa osobista i społeczna może pochodzić jedyni od Boga, od którego wszyscy całkowicie zależymy."

~~12 styczeń~~
"Chrystus  wie, że największym szczęściem człowieka jest takie zjednoczenie z Bogiem, które człowieka czyni synem Bożym. Pośród różnych dróg prowadzących do pełni szczęścia, wskazuje i tę, która prowadzi poprzez czynienie pokoju i dzielenie się nim z innymi. Ludzie pokoju godni są imienia synów Bożych. Takich Chrystus nazywa szczęśliwymi."

~~13 styczeń~~
" Rozpoczynający się dzień, nawet jeśli przyniesie wierzącemu trudy i niepokój, będzie zawsze opromieniowany słońcem Bożego błogosławieństwa."

~~14 styczeń~~
"Pokój, przedmiot tylu oczekiwań i nadziei, jedyny zdolny ukoić sumienie i serce każdego człowieka, jest dostępny tym, którzy pośród życiowych doświadczeń potrafią przyjąć słowo Boże i starają się wytrwale je zachowywać aż do końca."

~~15 styczen~~
"Siłą wierzącego jest pokój sumienia, a jego stałość w posłuszenstwie Bożym przykazaniom - żródłem pogody ducha."

~~16 styczeń~~
"Aby zbawić człowieka, który padł ofiarą własnego nieposłuszeństwa, Bóg dał mu "serce nowe", wierne Jego pragnieniu miłości. Tym sercem jest Serce Chrystusa - arcydzieło Ducha Świętego - które zaczeło bić w dziewiczym łonie Maryi i zostało przeszyte włucznią na krzyżu; stało się w ten sposób niewyczerpanym źródłem życia wiecznego dla wszystkich. To serce jest teraz rękojmią nadziei dla każdego człowieka."

~~17 styczeń~~
"Fundamentalna postawa nadziei z jednej strony nie pozwala chrześcijaninowi stracić z oczu ostatecznego celu, który nadaje sens i wartość całej jego egzystencji, z drugiej zaś dostarcza mu trwalych i glębokich uzasadnień dla codziennego wysiłku przekształcania rzeczywistości zgodnie z Bożym zamyslem."

~~18 styczeń~~
"Orędzie nadziei przekazywanie przez wspolnotę chrześcijańską powinno być zaczynem zmartwychwstania przenikającym zwłaszcza działalność kulturalną, społeczną, ekonomiczną i polityczną wiernych świeckich."

~~19 styczeń~~
"Nadzieja zawieść nie może" - tak pisze św. Paweł. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świetego, ktory nam został dany. Właśnie w mocy Ducha Świetego nasza nadzieja przekracza próg śmierci. Wobiec tego punktu krytycznego, który może oznaczać koniec wszystkiego, nadzieja otwiera przed nami perspektywy życia wiecznego. Jeżeli codziennie powtarzamy w Credo: "Wierzę w żywot wieczny", to tym samym wyznajemy tę nadzieję, w której działa Duch Święty, skierowując nasze życie doczesne na te ostateczne Boźe perspektywy."

~~20 styczeń~~
"Czcić ludzi starszych znaczy spełniać trojaką powinność wobiec nich: akceptować ich obecność, pomagać im i doceniać ich zalety. W wielu środowiskach jest to naturalny sposób postępowania, zgodny z odwiecznym obyczajem. (...) Starsi potrafią dać znacznie więcej, niż możece sobie wyobrazić."

~~21 styczeń~~
"Kościół jest powołany, by w swej działalności duszpasterskiej dawać odpowiedzi na najbardziej delikatne i nieuniknione pytania, ktore rodzą się w sercu człowieka w obliczu cierpienia, choroby i śmierci. W kwestiach tych wiara w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, może przenieść pociechę i być źródłem niezawodnej nadziei. Dzisiejszy świat pozbawiony światła tej nadziei, widzi rozwiązanie w śmierci. Dlatego pilna jest potrzeba szerzenia nowej ewangelizacji i głębokiego świadectwa wiary."

~~22 styczeń~~
"Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są stra znikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które  są podstawą i regółą życia społecznego."

~~23 styczeń~~
" Nawet w obliczu najtrudniejszych i najbardziej złożonych sytuacji nie traćcie ufności. W sercu człowieka nie powinno nigdy obumrzeć ziarno nadziei. Przeciwnie, starajcie się zawsze dosrzegać  i wspomagać wszelkie pozytywne oznaki odnowy indywidualnej i spolecznej. Bądźcie gotowi wspierać wszelkimi środkami odważne dzieło budowania sprawiedliwości i pokoju."

~~24 styczeń~~
"Zamiast ubolewać nad tym, co nie jest jeszcze możliwe, powinnyśmy być wdzięczni za to, co już istnieje i jest możliwe, i tym się radować. Już teraz czynienie tego, co jest możliwe, pozwala nam wzrastać w jedności w wzbudza w nas zapał dp pokonywania trudności. Chrześcijanin  nie może wyrzeć się nadzieji, stracić odwagi i entuzjazmu."

~~25 styczeń~~
"Za sprawą krzyża Chrystusa został pokonany szatan, przezwyciężona  śmierć, przekazane życie, przywrócona nadzieja, dane światło."

~~26 styczeń~~
"Gdy zawiał silny wiatr, Piotr zaczął tonąć, ponieważ zwątpił. To nie wicher zanurzył Piotra w głębinach jeziora, lecz niedostatek wiary. Jego wierze zabrakło istotnego elementu - całkowitego oparcia się na Chrystusie, całkowitego oddania się Chrystusowi w chwili wieliej próby, zabrakło całkowitego pokładania w nim nadziei. Wiara i nadzieja razem z miłością stanowią fundament życia chrześcijańskiego, ktorego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus."

~~27 styczeń~~
"Wiara w Chrystusa i nadzieja, której on jest mitrzem i nauczycielem, pozwalają człowiekowi odnieść zwycięstwo nad samym sobą, nad tym wszystkim, co w nim jest słabe i grzeszne, a zarazem ta wiara i nadzieja prowadzą do zwycięstwa nad złem i skutkami grzechu w świecie nas otaczającym. Chrystus wyzwolił Piotra z lęku, który owładnął jego duszą na wzburzonym morzu. Chrystus i nam pozwala przetrwać natrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do niego o pomoc. "Odwagi! ja jestem, nie bójcie się!"(Mt 14,27). Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja , cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia czlowieka od lęku i daje mu siłę duchową do przetrawnia wszystkich burz życiowych. Nie lękakjcie się Chrystusa! Zaufajcie mu do końc~! On jedyny "ma słowa  zycia wiecznego"(por.J 6,68). Chrystus nie zawodzi!"

~~28 styczeń~~
"Nadzieja podtrzymujenas i chroni w dobrym boju wiary. Żywi się ona modlitwą, szczególnie "Ojcze nasz", "streszczającą to wszystko, czego nadzieja pozwala nam pragnąć."

~~29 styczeń~~
"Przeszkody, konflikty i trudności różnej natury często pojawiają się w naszym życiu, a niekiedy niemal je wypełniają. Siły i odwaga potrzebne do zaangażowania się w to, co dobre, mogą ustąpić złu, niekiedy bowiem zdaje się, że zdobywa ono przewagę. W takich właśnie chwilachprzychodzi nam z pomocą nadzieja. Tajemnica Bożego Narodzenia (...) daje nam pewność, że Bóg jest Emmanuelem - Bogiem z nami. Dlatego niekiedy nie powinniśmy czuć się osamotnieni."

~~30 styczeń~~
"Nadzieja zaś jest zawsze związana z przyszłością, jest oczekiwaniem "dóbr przyszłych". Jako cnota "chrześcijańska" jest ona związana z oczekiwaniem tych dóbr wiecznych, które Bóg przyobiecał człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Równocześnie zaś ta nadzieja jako cnota chrześcijańska i ludzka zarazem, jest oczekiwaniem dóbr, które człowiek wypracuje,  korzystając z talentów danych mu przez Opatrzność"."

~~31 styczeń~~
"Przychodzimy do Ciebie jako do naszej Matki i przez Twoje pośrednictwo prosimy Chrystusa o prawdziwą wolność, o żywą wiarę, o motywy życia i nadziei. Ty, Matko, znasz nasze ograniczenia, ale również wszystkie nasze marzenia, plany na przyszłość i możliwości. Spraw, abyśmy umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w nas (por. 1 P 3,15). naucz nas twojego zawierzenia, twojej nadziei i twojej miłości."

~~01 luty~~
Wiara jest przede wszystkim darem, łaską. Nikt nie może jej zdobyć ani na nią zasłużyć własnymi siłami. Można o nią jedynie prosić, wymodlić ją sobie z Wysoka.

~~02 luty~~
Naszym podstawowym obowiązkiem jest bowiem modlić się do «Pana żniwa» za tych, którzy już teraz w sposób szczególny naśla­dują Chrystusa w życiu kapłańskim czy zakonnym, oraz za tych, których On w swoim miłosierdziu nie przestaje powoływać do tych ważnych posług w Kościele.

~~03 luty~~
Wiara to decyzja, która angażuje całą egzystencję. Jest spotkaniem, dialogiem, komunią miłości i życia między wierzącym a Jezusem Chrystusem: Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14, 6). Prowadzi ona do aktu zaufania i zawierzenia Chrystusowi i pozwala nam żyć tak, jak On żył (por. Ga 2, 20), to znaczy miłując ponad wszystko Boga i braci.

~~04 luty~~
Wiara łączy sprawiedliwość z modlitwą, a taka właśnie postawa najlepiej przygotowuje na spotkanie Emmanuela, Boga z nami. Wierzyć oznacza bowiem żyć w historii, otwierając się na działanie Boga , nastwórczą moc Jego Słowa, które w Chrystusie stało się ciałem, jednocząc się na zawsze z naszym człowieczeństwem.

~~05 luty~~
"Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem, że nie da się szukać i znajdować Boga inaczej niż w prawdziwej wewnętrznej wolności. Ale Bóg nam powiada: "Bądzcie Swiętymi, ponieważ Ja jestem święty!"(Kpł 11,44). On chce swoją świętością ogarnąć nie tylko poszczególnego człowieka, ale również całe rodziny i inne ludzkie wspólnoty, również cale narody i społeczenstwa.

~~06 luty~~
Wyznawanie wiary w Chrystusa domaga się naśladowania Chrystusa. Poprawnemu wyznawaniu wiary musi towarzyszyć właściwe postępowanie.

~~09 luty~~
Nie lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wysoką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego życia.

~~10 luty~~
Bóg jest życiem i jest źródłem życia. Wierzyć w Niego znaczy Swiadczyć o Jego miłosierdziu i przebaczeniu, nie godząc się na wykorzystywanie Jego świętego Imienia dla swoich celów.

~~11 luty~~
Należy walczyć z chorobą, bo przecież zdrowie jest darem Bożym. Ale ważne jest też, aby umieć odczytać zamysł Boży, kiedy cierpienie puka do naszych drzwi. Kluczem do jego odczytania jest Krzyż Chrystusa. Wcielone Słowo wyszło naprzeciw naszym słabościom, biorąc je na swoje barki w tajemnicy krzyża. Od tamtej chwili istnieje możliwość nadania sensu każdemu cierpieniu, dzięki czemu jest ono szczególnie cenne.

~~12 luty~~
Niczym zeschła ziemia, która pozostaje martwa, dopóki nie nawodni jej deszcz, a jej spękana powierzchnia przypomina spragnione i spieczone usta, człowiek wierzący tęskni za Bogiem, chce się Nim napełnić, by dzięki temu żyć w zjednoczeniu z Nim.

~~16 luty~~
Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim Sercem, stajemy się zdolni patrzeć na braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia.

~~18 luty~~
Chrystus umiłował nas jako pierwszy, wraz z naszą grzesznością, wraz z naszą ludzką słabością. To On sprawił, że staliśmy się godni Jego miłości, tej miłości, która nie zna żadnych granic i nigdy się nie kończy. Ma ona charakter definitywny i najdoskonalszy. Chrystus odkupił nas bowiem drogocenną krwią swoją.

~~22 luty~~
Miłować można siebie i bliźnich, i świat, tylko miłując Boga: miłując nade wszystko. A równocześnie: “jakże może człowiek miłować Boga, którego nie widzi, jeśli nie miłuje brata, którego widzi”? Brata . . . pod tym samym dachem, przy tym samym warsztacie pracy, na tej samej ziemi ojczystej . . . A dalej: poza jej granicami - na Zachód i Wschód, na Północ i Południe . . . coraz dalsze kręgi.

~~24 luty~~
Miłością ożywieni służycie sobie wzajemnie! (Ga 5,13). Oto droga do prawdziwej wolności, droga, która wskazuje Apostoł: postawa służby i milość wzajemna.

~~25 luty~~
Dążcie usilnie do tego, żeby kochać wszystkich i być do dyspozycji każdego, nie uchybiając nigdy wierności Chrystusowi i Kościołowi. Na tej drodze z pewnością napotkacie wiele trudności i zaznacie niezrozumienia, które czasem może prowadzić nawet do prześladowania.

~~26 luty~~
"Słyszałem wtedy w Gdańsku od was: «nie ma wolności bez solidarności». Dzisiaj trzeba powiedzieć: «nie ma solidarności bez miłości». Więcej, nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych, nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy zatem wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego. Do budowania «cywilizacji miłości».

~~01 marzec~~
Kościół, doświadczony nauczyciel ludzkości i świętości, podsuwa nam dawne i wciąż nowe narzędzia codziennej walki z podszeptami złego: są nimi modlitwa, sakramenty, pokuta, uważne słuchanie słowa Bożego, czujność i post.

~~03 marzec~~
Jeśli naprawdę chcecie podążać za Chrystusem, jeśli chcecie, aby wasza miłość do Niego wzrastała i nabierała powagi, to musicie być wierni modlitwie. Modlitwa jest kluczem do życia w Chrystusie. Bez modlitwy nasza wiara i miłość będą zamierać. Jeśli zawsze odmawiacie codzienne modlitwy i regularnie uczęszczacie na mszę, to wasza miłość do Jezusa będzie coraz silniejsza. Wówczas wasze serca zaczną odczuwać głęboką radość i pokój.

~~04 marzec~~
módlcie się i uczcie się modlitwy, czytajcie i rozważajcie Słowo Boże, umacniajcie więź z Chrystusem w Sakramencie Pokuty i Eucharystii, zgłębiajcie problemy życia wewnętrznego i apostolstwa w młodzieżowych zespołach, ruchach i organizacjach kościelnych, których jest wiele w naszym kraju.

Ostatnio edytowany przez natalina (2008-05-10 00:14:50)

 

#2 2008-05-24 11:44:13

Francesca88
Gość

Re: Myśli Jana Pawła II na każdy dzień roku

24 maja
"Poprzez modlitwę Bóg objawia się jako Stwórca i Ojciec, jako Odkupiciel i Zbawca, jako Duch, który "przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 10), a przede wszystkim "tajniki ludzkich serc" (por. Ps 44[43], 22). Poprzez modlitwę Bóg objawia się przede wszystkim jako Miłosierdzie, to znaczy jako Miłość, która wychodzi na spotkanie człowieka cierpiącego, jako Miłość, która dźwiga, podnosi z upadku, zaprasza do ufności."

25 maja
"Kościoł modli się za cierpiących. Cierpienie jest bowiem zawsze wielką próbą nie tylko sił fizycznych, ale też i duchowych."

Ostatnio edytowany przez Francesca88 (2008-05-24 11:45:18)

 

#3 2008-05-24 21:29:54

Francesca88
Gość

Re: Myśli Jana Pawła II na każdy dzień roku

26 maja

"Dlaczego mamy się nie lękać? Ponieważ człowiek został odkupiony przez Boga."

 

#4 2008-05-26 18:39:01

Francesca88
Gość

Re: Myśli Jana Pawła II na każdy dzień roku

27 maja
Świadomość, że Chrystus pozostaje pośród swego ludu,
dodaje otuchy wierzącym i przynagla ich,
aby stawali się głosicielami prawdziwej solidarności
i czynnie dążyli do zbudowania "cywilizacji miłości".

28 maja
To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.

 

#5 2009-11-10 22:34:52

JakAnia
Gość

Re: Myśli Jana Pawła II na każdy dzień roku

10 listopada

"Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu."

 

#6 2010-04-05 09:30:34

GieKa
Gość

Re: Myśli Jana Pawła II na każdy dzień roku

ostatnio kupiłam książkę z myślami JANA PAWŁA II ... ; )
coś wspaniałego ... ; )

 

#7 2014-05-01 10:13:53

Bartek
Gość

Re: Myśli Jana Pawła II na każdy dzień roku

 

#8 2016-05-08 14:54:11

walentyna
Użytkownik
Imieniny:
Urodziny: 09-03-1980
Skąd: pomorze

Re: Myśli Jana Pawła II na każdy dzień roku

GieKa napisał(a):

ostatnio kupiłam książkę z myślami JANA PAWŁA II ... ; )
coś wspaniałego ... ; )

Ja mam taką książkę i lubię często do niej wracać. Naprawdę wspaniałe!

Offline

 
  • Index
  •  » Modlitwa
  •  » Myśli Jana Pawła II na każdy dzień roku

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo